obchodní podmínky - terezaciernikova.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky a Zásady pro zpracování obchodních údajů blíže vymezují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s poskytováním obsahového poradenství a marketingového poradenství, on-line kurzů, e-booků na www.terezaciernikova.com a tvorbou webových stránek. 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. 

I. Úvodní ustanovení 

Provozovatelkou a poskytovatelkou služeb je Tereza Čierníková, IČO: 05368090, neplátce DPH se sídlem Slavkov 138, 687 64, zapsaná v Živnostenském rejstříku od 5. 9. 2016 (dále jen “poskytovatelka”). E-mail: terezaciern@gmail.com.

 

1) Objednatelem předmětu koupě (dále jen „Kupující“) se rozumí osoba, která prostřednictvím webu www.terezaciernikova.com kupuje předmět čili uzavírá s Poskytovatelkou kupní smlouvu nákupem některého z produktů či využitím nabízených služeb.

2) Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, jehož autorem je Poskytovatelka vykonávající též majetková autorská práva k předmětu koupě. Je zakázáno jakékoli šíření nebo poskytování předmětu koupě třetím osobám bez souhlasu Poskytovatelky. 

3) Internetový obchod terezaciernikova.com sloužící i jako prodejní systém určený k prodeji a zpřístupnění on-line kurzů a služeb. Uživatelům je dostupný na adrese  www.terezaciernikova.com (dále jen “obchod”). 

4) Smlouva se mezi Uživatelem a Poskytovatelkou uzavírá distančním způsobem čili prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Prodávající a Kupující se nemusí osobně setkat, smlouvu uzavírají skrze e-mailové komunikace, telefonické hovory nebo prostřednictvím obdobných komunikačních prostředků.  

5) Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce a otázky s ní související se řídí českým právem. 

6) Uzavřením kupní smlouvy Objednatel přijímá, že jakékoli použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí jsou pouze v jeho rukou, resp. Poskytovatelka za to nenese žádnou odpovědnost.  

7) Objednatel prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky a že s nimi souhlasí.  

8) Objednatel objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.terezaciernikova.com. Objednatel je dále povinen objednávku zkontrolovat před jejím odesláním a případně opravit nesrovnalosti. Poskytovatelka je oprávněna se spolehnout na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce a nenese odpovědnost za nepravdivé, nesprávné nebo neúplné údaje.  

9) Odeslaná objednávka je pro objednatele závazná. Akceptování objednávky poskytovatelem bude objednateli potvrzeno e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu, která byla uvedena v objednávkovém formuláři. Poskytovatelka není povinna objednávku objednatele akceptovat. V takovém případě Poskytovatelka o této skutečnosti informuje Objednavatele a při již přijatém peněžním plnění ho bezodkladně vrátí zpět Objednateli. 

10) Potvrzením objednávky poskytovatelem vznikají Kupujícímu a Prodávajícímu vzájemná práva a povinnosti, tj. Poskytovatelka se zavazuje poskytnout objednateli předmět koupě a Objednatel se zavazuje ho uhradit.  

11) Poskytovatelka o obdržení objednávky informuje e-mailem zaslaným na elektronickou adresu Kupujícího, která byla zadána v objednávce. Doručením potvrzení o přijetí na elektronickou adresu Kupujícího je kupní smlouva uzavřena.  

12) Objednavatel je s dostatečným předstihem před uskutečněním objednávky řádně informován o těchto obchodních podmínkách. Objednavatel odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřená akceptací vyplněné a odeslané objednávky Poskytovatelkou.  

13) ROZHODNÉ PRÁVÍ PŘEDPISY: Jsou takové, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon š. 89/2012 Sb., občanský zákoník /dále jen “NOZ”). 

V pochybnostech vás může Poskytovatelka kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky. Nepodaří-li se jí pravost ověřit, má se zato, že objednávka nebyla vůbec podána a takovou objednávkou se dále nezabývá.  

 

II. Dodací podmínky digitálních produktů 

1) Při koupi produktu, jehož dodání je vázáno k určitému datu uvedenému v popisu produktu, bude produkt dodán v tomto termínu.  

2) Při koupi produktu, který se neváže ke konkrétnímu datu, bude produkt dodán po zaplacení kupní ceny bez zbytečného odkladu.  

3) Dodací lhůta závisí od způsobu platby a typu produktu. 

4) Při koupi e-booku bude digitální obsah dodán ve formátu PDF nebo obdobném formátu a dodán po úhradě kupní ceny jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je možné e-book stáhnout či otevřít.  

5) Konzultace a další zakoupené služby budou poskytnuty na základě osobní domluvy vzájemné e-mailové komunikace nebo telefonického hovoru.  

6) Po dodání produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu. V případě zjištění vad nebo nedostatků, prosím, kontaktuje Provozovatelku prostřednictvím e-mailu: terezaciern@gmail.com. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu PDF. 

 

III. Cena produktů a platba 

1) Cena produktů je na webovém rozhraní uvedena. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek akční cena platí. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním.  

2) Není-li mezi Kupujícím a Prodávajícím výslovně ujednáno jinak, Kupující je povinen dodat produkty až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.  

3) Platba probíhá:

– na základě faktury nebo pokynů k platbě bezhotovostně bankovním převodem na účet Poskytovatelky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol!

– Bezhotovostně bankovním převodem na účet poskytovatelky (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. 

– Bezhotovostně platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro a platebními tlačítky bank se základním vysvětlením průběhu platby.

 

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online
 bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému
bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti


 

ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

 

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých nebo v eurech.

 

4) Datum splatnosti je vždy uveden ve faktuře nebo v pokynech platby. V případě nedodržení data splatnosti vám může být naúčtován zákonný úrok z prodlení. 

5) E-book ani jiné nabízené a prodávané služby není možné hradit formou splátkového kalendáře. 

6) Pokud vám produkt nebo služba není dodána v dodací lhůtě, zkontrolujte si nejdříve složky “Hromadné” nebo “Spam” ve své e-mailové schránce. Pokud se ani zde předmět kupní smlouvy nenachází, kontaktujte Provozovatelku skrze kontaktní e-mail uváděný v této smlouvě. 

 

Produkty jsou vytvořeny s využitím znalostí a zkušeností Poskytovatelky. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na Kupujícím, jak s nimi naloží nebo jak je v praxi použije. Poskytovatelka neodpovídá za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů Kupující dosáhne. 

 

Produkty nenahrazují osobní konzultaci.  

 

Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné ho bez předchozího výslovného písemného souhlasu Poskytovatelky dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale také může jít o trestný čin.  

 

IV. Konzultace 

1) Obsahové a marketingové poradenství je možné u Poskytovatelky objednat telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím formuláře umístěného na webové stránce www.terezaciernikova.com.  

2) Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena elektronickým potvrzením objednávky ze strany Poskytovatelky.  

3) Poskytovatelka se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se týkají obchodního tajemství klienta, a jejichž prozrazení by mohlo vést k poškození klienta v konkurenčním prostředí. Obsah konzultace je důvěrný.  

4) Při konzultaci není uplatňován princip exkluzivity. Může se stát, že Poskytovatelka poskytuje své služby klientům, které je možné považovat za vzájemné konkurenty. Zároveň platí, že se navrhují taková řešení, která mají odlišit klienta na trhu, nikoliv kopírovat postupy ostatních.  

5) Konzultace jsou provozovány Poskytovatelkou osobně nebo on-line.  

6) Konzultace začíná běžet v přesně dohodnutou hodinu. V případě, že klient nebude v domluvenou hodinu na konzultaci připraven, zmeškaný čas se započítává do doby konzultace. V případě, že by v domluvenou hodinu nebyla připravena poskytovatelka, nahradí promeškaný čas klientovi.

7) Pokud konzultace neproběhne z důvodů na straně klienta, aniž by klient svou neúčast na konzultaci předem neomluvil, bude mu Poskytovatelkou vyúčtována odměna za jednu hodinu.  

8) Konzultace jsou účtovány za běžnou hodinovou sazbu, která je uvedená na stránkách Poskytovatelky.  

9) Cena je účtována za každou započatou hodinu.  

10) Odměna za konzultace je splatná na základě faktury bankovním převodem.  

 

VI. Tvorba webových stránek 

1) Akceptaci webu potvrdíte jeho schválením a svolením zaslat přihlašovací údaje, případně přesunout stránku do vašeho zákaznického účtu u poskytovatele domény/webhostingu.

2) Pluginy jsou využívány pouze se svolením Objednavatele, ale vždy do určité míry, aby nenarušily chod webové stránky. Vždy se volí jen ty nezbytné.  

3) Do 30 dnů od předání webu v rámci ceny Poskytovatelka opraví nalezené nedostatky vztahující se k obsahové nebo vizuální stránce, pokud se však nejedná o nedostatky způsobené Kupujícím. Poté je účtována hodinová sazba uvedená na webové stránce Poskytovatelky.  

4) Platba probíhá po částech. První bývá účtování po vzájemné konzultaci a ujasnění základních věcí. Druhá v průběhu vývoje webové stránky a třetí těsně před předáním webu do vlastnictví Objednavatele. Způsob plateb (stejně jako způsob předání) závisí také na vzájemné domluvě.  

5) Objednavatel má právo na předčasné ukončení spolupráce. V takovém případě se předává webová stránka v takovém stavu, v jakém se zrovna nachází, a přidává se k ní sepsaná dokumentace týkající stavu webu. Faktura poté zahrnuje částku za doposud udělanou práci stanovenou na základě hodinové sazby uvedené na webové stránce Poskytovatelky.  

6) Součástí webových stránek je užívání redakčního systému WordPress, který je poskytován pod všeobecnou veřejnou licencí GNU.  

7) Web je postaven na šabloně Elementor Pro a v rámci spolupráce je tato šablona poskytována doživotně.  

8) Po předání webové stránky se o web stará výhradně Objednavatel, který by neměl zapomínat na pravidelné aktualizace a údržbu webu. Za aktuálnost webu si ruší vždy Objednavatel svým zacházením s ním. 

 

VII. Odstoupení od smlouvy 

1) Pokud je kupní smlouva uzavřená pomocí prostředků komunikace na dálku, má Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy v zákonem stanovené lhůtě 14 dnů, a to tak, že zašle Poskytovatelce e-mail, který bude obsahovat informaci o odstoupení smlouvy. Informace bude mít následující znění: “Já, níže podepsaný XY, nar. dne 000000, odstupuji od smlouvy ze dne …………., která byla uzavřena s Vámi na straně jedné jako poskytovatelkou a mojí osobou na straně druhé jako klientem.“ 

2) Odstoupení od kupní smlouvy se netýká poskytování služeb (například konzultací nebo tvorby webu) od okamžiku jejich splnění, jejich objednáním nebo uhrazením (tím se dává souhlas k jejich splnění). Tímto pozbýváte nároku na možnost odstoupení od smlouvy. Čili Objednatel nemá právo na odstoupení od smlouvy v případě, že bylo před uplynutím této lhůty s jeho výslovným souhlasem započato s poskytováním služby podle smlouvy.  

3) Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, kde předmětem smlouvy bylo dodání on-line produktu, neboť se jedná o tzv. smlouvu o dodání digitálního obsahu ve smyslu § 1837 písm. l) z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, který nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. 

 

VIII. Rozhodné právo a řešení sporů 

1) V případě sporu Provozovatelky a Objednavatele si obě strany volí jako rozhodné právo právo České republiky.  

2) Objednavatel se zavazuje řešit spor přes mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (dále jen “ADR”) spadající pod Českou obchodní inspekci (dále jen ČOI) pomocí webového formuláře na webových stránkách ČOI. V případě, že požadavek Objednavatele shledá ADR za důvodný, vyzve Provozovatelku k vyjádření za účelem smírného dořešení sporu.  

3) Pro spory lze využít mimosoudního řešení sporů online (ADR).  

Máte-li k uzavřené smlouvě, jejímu plnění nebo k činnosti Provozovatelky nějakou stížnost, kontaktujte ji, prosím, na e-mail terezaciern@gmail.com.  

Poskytovatelka podniká na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů.  

 

IX. Záruky a reklamace 

1) Provozovatelka neposkytuje žádnou záruku na nabízené produkty/služby. 

2) Práva z vadného plnění je Objednatel oprávněn uplatnit prostřednictvím kontaktního e-mailu uvedeného v těchto podmínkách.  

3) Provozovatelka odpovídá za to, že produkt při převzetí nemá žádné vady. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit, lze požadovat výměnu produktu za nový nebo lze od kupní smlouvy odstoupit.  

4) Objednatel má právo na reklamaci do 30 dnů od vzniku důvodu reklamace. Na pozdější reklamace není Provozovatelka povinna reagovat.  

5) Posouzení reklamace je zcela v kompetenci Provozovatelky. Výsledek reklamace bude sdělen přes kontaktní e-mail a případný nesoulad bude opraven během 14 dnů.  

 

X. Ochrana osobních údajů 

1) Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo na to být informován, jaké údaje o něm Prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. 

2) Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení jen, pokud si je Kupující vyžádá, a to jen do doby, dokud Kupující nesdělí, že chce zasílání ukončit.  

 

Ochrana osobních údjaů je řešena samostatným dokumentem: Ochrana osobních údajů

 

XI. Závěrečná ustanovení 

1) Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to do doby splnění povinnosti Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.  

2) Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webové stránce Poskytovatelky.  

3) Tyto obchodní podmínky jsou účinné ke dni 27. 3. 2021. 

4) Poskytovatelka je oprávněna tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit, a to například z důvodů vyvolaných změnou právních předpisů.  

5) V otázkách, které nejsou řešeny těmito obchodními podmínkami, se vztahy mezi Provozovatelkou a Uživatelem řídí platnými právními předpisy České republiky.  

6) Obsah webu je chráněn autorským právem. Není-li uvedeno jinak, není možné obsah kopírovat nebo reprodukovat, ani šířit jinými kanály.  

TEREZA ČIERNÍKOVÁ

Copywriter | Webdesigner